چرا سرويس و تعمير؟

چرا سرويس و تعمير؟

سازدهني نيز مانند اكثر سازها داراي قطعاتي است كه در طول زمانِ نواخته شدن دچار فرسايش مي شوند،براي مثال تيغه هاي سازدهني تحت تاثير فشار هوا و رطوبت هواي درون ريه ها و دهان ناكوك شده و يا قابليت ارتجاعي خود را از دست مي دهند و ممكن است دچار ترك خوردگي شوند... سوال معمول؛ آيا بايد يك سازدهني جديد بخرم؟